معرفی

معرفی مدیریت آموزشهای آزاد

 

 

لینکهای مرتبط

دانشگاه صنعتی شریف
پردیس بین الملل تهران

تقویم روزانه
شمسی قمری میلادی
جمعه
چهارم فروردین
۱۳۹۶
بیست و پنجم
جمادی الثانی
۱۴۳۸
Fri
March 24
2017
اخبار
تصویر محتوا
قراردادهای آموزشی

بین الملل

قراردادهای آموزشی

بورسیه
کوتاه مدت

بلند مدت

آزمون

فرم برگزاری رویداد

فرم های تسویه رویداد

  - راهنما

   - درخواست سهم مجری

   - رسید نقدی

   - صورت هزینه پرسنلی

   - صورت مجلس سرمایه ای

   - صورت مجلس غیر سرمایه ای با فاکتور

   - صورت مجلس غیر سرمایه ای بدون فاکتور

 

فرم ها و دستوالعمل های کمیسیون و میهمان
دستورالعمل پرداخت اینترنتی تکدرس، مهمان و کمیسیون

 کمیسیون و میهمان

زمان بندی پرداخت کمیسیون میهمان
 شهریه میهمان
 
 
فرم ها و دستورالعمل های دانش پذیران تکدرس
آیین نامه تکدرس

دانش پذیران تکدرس

دستورالعمل و زمان ثبت نام تکدرس
فرم تکدرس اینترنتی
مدارک دانشپذيران
شهریه تکدرس
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus